Giảm giá Máy tính là một công cụ trực tuyến miễn phí để tính toán giảm giá.

Những gì là ____ % của ____ ?

Những gì là Tỷ lệ phần trăm Tắt (%) của ? Những gì là % của ?


Những gì là (%) Chiết khấu của của ?